36 datasæt fundet

Organisationer: Erhvervsstyrelsen

Filtrér resultater
 • Kommuneplanlagte byzoner og sommerhusområder - PlanDK

  Planlovens § 11a, 1: Kommuneplanlagte byzone og sommerhusområder "Udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder". Se planloven:...
 • Værdifulde kulturmiljøer - PlanDK

  Planloven § 11a, 15 Kulturhistorisk og bevaringsværdier og værdifulde kulturmiljøer ”sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde...
 • Kystnærhedszonen, areal - PlanDK

  Kystnærhedszonen omfatter "landzonerne" og "sommerhusområderne" i kystområderne. Kystområderne omfatter et areal på ca. 3 km fra kystlinjen. OBS. Senere ændringer i lovgivningen...
 • Store husdyrbrug - PlanDK

  Planloven § 11a, 11, "beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug". Se planloven:...
 • Anvendelse af vandløb, søer og kystvande - PlanDK

  Kommuneplanen skal efter § 11a, 19 indeholde retningslinjer for anvendelse af vandløb, søer og kystvande. Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande omfatter eksempelvis...
 • Særlig værdifulde landbrugsområder - PlanDK

  Planloven § 11a, 9 Særlige værdifulde landbrugsområder "varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegning og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder". Se...
 • Lavbundsarealer - PlanDK

  Planloven § 11a, 13 Lavbundsarelaer ”lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder”. Se planloven:...
 • Økologiske forbindelser - PlanDK

  Planloven § 11a, 14 Naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelse ”varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige...
 • Kommuneplantillæg - PlanDK

  Kommunen kan foretage ændringer i en vedtaget kommuneplan via et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes...
 • Skovrejsningsområder - PlanDK

  Planloven § 11a, 12 Skovrejsningsområder ”beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket”. Se planloven:...
 • Lokalplaner - PlanDK

  Kommuner er forpligtet til at indberette lokalplaner til Plandata.dk. "§ 13. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe lokalplaner efter reglerne i kapitel 6. En lokalplan må ikke...
 • Kommuneplanramme - PlanDK

  Kommuneplanen skal efter planloven indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Se planloven:...
 • Kommuneplanstrategier - PlanDK

  Hvert 4. år skal kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en planstrategi efter planloven. Planstrategien er tænkt at kunne rumme en bred og langsigtet tilgang til kommunens...
 • Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav - PlanDK

  Planloven § 11a, 6: Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav "beliggenheden af områder til virksomheder mv., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må...
 • Planlagte tekniske anlæg - PlanDK

  Planloven § 11a, 5 Tekniske anlæg "beliggenhed af tekniske anlæg". Se planloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176182 Indberetning af lokalplaner til...
 • Tilslutningspligtområde - PlanDK

  Energistyrelsen er ressortmyndighed for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere...
 • Forsyningsområde - PlanDK

  Energistyrelsen er ressortmyndighed for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere...
 • Kloakopland - PlanDK

  Spildevandsplaner anvendes i NOVANA , Vandplaner - herunder i kommunale handleplaner. Miljøministeriet er ressort for spildevandsplanlægning, mens kommunerne er administrativ...
 • Kommuneplaner - PlanDK

  Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den...
 • Geologiske bevaringsværdier - PlanDK

  Planloven: § 11a, 17: "Sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi". I kommuneplanlægningen skal kommunerne afveje og...
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).